A片无遮挡情趣用具视频

A片无遮挡情趣用具视频

世医不知治法,徒泻其暑热之气,不知引火归源,于是暑热已散,龙雷之火下不可归,乃留于上焦而作热矣。虽流血非泄气之比,而日日流血,则气亦随之而泄矣。

人有口渴饮水忽然呃逆者,非水气之故,乃火气之逆也。 清火而加入消痰之药者,有火必有痰也。

惟是肺气独受暑邪,火刑金而作渴,然肾见肺母之被刑,乃阴寒之气直冲而上以救肺,故口虽渴而不甚也。若用下导之法,则上既无饮食下胃,而大肠空虚,即用导药,止可出大肠之糟粕硬屎,而不能通小肠膀胱之气,是导之亦无益也。

盖伤寒之寒,由表而入于里;中寒之寒,由腑而入于脏。 盖肾火冲之也,火冲而不得出,则火之路塞而不通,于是火不再走于耳而成聋矣。

其初食物,后将饮血而不可止,及至饮血而腹痛之病作。 倘仍然麻木,前方加倍,再服四剂,未有不愈者。

吾辨之于面焉,凡面色澹黄之中,而有红点或红纹者是也;更验之于腹焉,凡未饮食而作疼,既饮食而不痛者是也。 必须补胃土,而兼补心包之火也。

Leave a Reply